Actievoorwaarden 'Take Control of the Tower 2013'
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de deelnemers aan het game-event 'Take Control of the Tower 2013' zoals opgenomen op de websites www.takecontrolofthetower.nl en www.luchtverkeersleider.nl die vervolgens worden uitgenodigd voor de finale van dit event bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) op 27 april 2013. Door deel te nemen aan het game-event van LVNL aanvaard je de onderhavige voorwaarden zonder enig voorbehoud of enige beperking.

 • Alle werknemers van LVNL en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname aan het game-event.
 • Voor het meedoen aan het game-event dien je 16 jaar of ouder te zijn, dan wel toestemming te hebben van je ouder(s).
 • Een prijs die je wint is persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar aan iemand anders.
 • Een prijs die je wint kan niet geruild worden of in geld worden uitgekeerd.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief.
 • LVNL is op geen enkele wijze verantwoordelijk/aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het deelnemen aan het game-event.
 • LVNL is niet aansprakelijk voor fouten in haar berichtgeving van welke aard dan ook.
 • LVNL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het geval door de deelnemer onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt.
 • Deelnemers die (aantoonbaar) misbruik maken van het game-event kunnen door LVNL van verdere deelname worden uitgesloten.
 • LVNL is gerechtigd om organisatorische of juridische/wettelijke redenen deze voorwaarden of bepaalde onderdelen daarvan eenzijdig te wijzigen. Indien de voorwaarden wijzigen zullen deze door LVNL zo spoedig mogelijk bekendgemaakt worden aan de deelnemers door kennisgeving achteraf.
 • LVNL respecteert de privacy van de deelnemers en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. Gegevens van deelnemers worden opgeslagen in een databestand in een beschermde omgeving. Indien LVNL dit wenst kan zij deelnemers voor persoonlijk gebruik mailen of op de hoogte houden van haar activiteiten, bijvoorbeeld per e-mail. LVNL zal deze correspondentie zelf verzorgen, geheel conform de toepasselijke wet- en regelgeving. De opgeslagen gegevens zullen alleen gebruikt worden voor LVNL-doeleinden en worden niet aan derden verstrekt.